Yuan Haowen 元好問. Xu Yijianzhi 續夷堅誌. Vol. 2.26.

song dynasty military


Leave a Comment